نامه‌های غفران بدخشانی

برای دریافت نامه‌ها روی پشتی آنها «کلیک« کنید.

چکیده:

غفران بدخشانی: من ایرانم

غفران بدخشانی: من ایرانم

غفران بدخشانی لعلی درخشان از سرزمین پر از جواهر بدخشان است، شاعری با همه وجود شاعر و متعهد به رویاهای بشری و قصه‌ها و غصه‌های امروز انسان.

او در سال‌های زندگی در غرب، یعنی از نوجوانی تا امروز که بیش از سی‌سال دارد، زبان مادری اش را به فراموشی نسپرد.

دنباله