دل تنگی‌های من

شام‌ها
در پی صدایت
تمام پیام‌گیرم را پرسه می‌زنم
و صبح‌ها
ورق می‌زنم ایمیل‌هایت را
در پی واپسین نشان دست‌خطت
وای!
من از روزی می‌ترسم که دست زمان
ترا از تن خاطره‌هایم بشوید
تا نتوانم دل‌تنگت شوم

Post Navigation