خوانندهٔ گرامی درود

آنچه را در این  تارنما می‌خوانی، درد‌های تراویده از یک روان عاصی و پرسشگر است. شاید تمام نوشته‌ها و سروده‌هایم به ذوق تو خوانندهٔ فرهیخته برابر نباشد. مگر از یاد نبر که ترا به خلوت‌ترین گوشه‌های روانم راه داده و بدان که من از برای همرنگ جماعت شدن زاده نشده‌ام.

Post Navigation