القاعده

شنیدم که روستایی را راد مردی است دانا و روزگار را به چندین گونه سنجیده. پی پاسخی رهسپار ده شدم. چون به آن بینادل رسیدم، پرسیدم. راد مردا، مردمان افغانستان را چند گونه مردم است؟ بی آنکه نگاهم کند گفت: افغانستان را سه گونه مردم باشد.
یکم القاعده: این گروه بری از ارزش های انسانی، کُشنده، پسگرا و دشمن آبادی و پیشرفت اند.
دوم الفایده: این گروه را زبان چربی، وجدان فروشی و خودخواهی پیشه باشد و پیوسته در پی مو کندن از خرسی اند.
سوم: این گروه از زخم خوردگان القاعده اند و پیچاره از فساد الفایده. ایشان را نام، الگاییده باشد.

Post Navigation