ادبیاط

به کمک خدا (ج)، تشویق خانواده و دوستانم توانسطم ماستری ادبیاطم را پس از چند صال ظحمت به دست بیارم. چون اوستهـ نمراطم از نود بالا بود، فاکولتهی ادبیاط برایم پیشنهاد کرده است که در این فاکولته به تدریث آغاز کنم. به امان خدا حافظ و تا امید دیدار در فاکولتهی ادبیاط پوهنتون کابل!

‌پی‌نوشت: می‌دانم که حالا بعزی کصافط های هصود تخریب کاری را شروح می‌کنند که من این پوثط را به دست نبیارم، مگر چشم‌شان کور، مه کانترک خوده وقت ساین کدیم!

Post Navigation